Prekių pirkimo – pardavimo ŽIRNIS parduotuvėje internete taisyklės ir sąlygos:


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi ŽIRNIS parduotuve internete www.parduotuvezirnis.lt (toliau – ŽIRNIS parduotuvė) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka ŽIRNIS parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi ŽIRNIS parduotuvės teikiamomis paslaugomis ar funkcionalumais.

1.2. ŽIRNIS parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

1.3. ŽIRNIS parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „Baltijos gėrimai“, buveinės adresas: Turgaus g. 10, LT-84175, Joniškis, juridinio asmens kodas 110630219, PVM mokėtojo kodas LT106302113 (toliau – Pardavėjas). Išskyrus atvejus kai šiose Taisyklėse nurodyta kitaip, ŽIRNIS parduotuvėje parduodamos Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės.

1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis ŽIRNIS parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis ŽIRNIS parduotuvės paslaugomis (toliau – Pirkėjas). Naudotis ŽIRNIS parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę ŽIRNIS parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.5 Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 metų fiziniai asmenys.

1.6. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti ŽIRNIS parduotuvėje.

1.7. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia ŽIRNIS parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.8. Pirkėjas suformuoja ir pateikia ŽIRNIS parduotuvėje prekių užsakymą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato, kad tam tikras prekes gali įsigyti tik tokią teisę turintys asmenys (pvz., energinius gėrimus gali įsigyti tik ne jaunesni nei 18 metų asmenys, alkoholinius gėrimus gali įsigyti tik ne jaunesni nei 20 metų asmenys), sutartis dėl tokių prekių pirkimo – pardavimo laikoma sudaryta prekių atsiėmimo vietos adresu nuo to momento, kai Pardavėjas (jo atstovas) atitinkamų prekių atsiėmimo metu įsitikina (susipažinęs su Pirkėjo (ar kito prekes atsiimančio asmens) asmens dokumentais ir įvertinęs kitas aplinkybes), kad Pirkėjas (t. y. atitinkamą prekę užsakęs ir jos kainą sumokėjęs (arba pasirinkęs jos sumokėjimą pristatymo metu) asmuo ar juridinio asmens įgaliotas asmuo) ar kitas Pirkėjo prekes atsiimantis asmuo turi teisę įsigyti užsakytas prekes. Pardavėjui nustačius, kad Pirkėjas ar kitas prekes atsiimantis asmuo neturi teisės įsigyti užsakytų prekių (pvz. asmuo netenkina teisės aktų nustatytų amžiaus reikalavimų tam tikrų prekių atžvilgiu arba nepateikia jo tapatybę liudijančio galiojančio dokumento, kai yra prašoma pateikti, asmuo yra neblaivus), sutartis dėl alkoholio, energinių gėrimų pardavimo laikoma nesudaryta, šios prekės Pirkėjui (ar kitam prekes atsiimančiam asmeniui) nėra perduodamos (tačiau tai neriboja kitų prekių pardavimo - perdavimo), o už šias prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo pristatymo dienos. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaičiuoti prekių pristatymo ir pakavimo išlaidas.

1.9. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo ŽIRNIS parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių ŽIRNIS parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių ŽIRNIS parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.10. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant ŽIRNIS parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.11. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.12. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi ŽIRNIS parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas ŽIRNIS parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti ŽIRNIS parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.13. Atsižvelgdamas į Taisyklių 1.2 punktą ir siekdamas pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius.

1.14. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti ŽIRNIS parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

 

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis ŽIRNIS parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti ŽIRNIS parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, kitus prekių atsiėmimui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis ŽIRNIS parduotuve ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs ŽIRNIS parduotuvėje.

2.4. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie ŽIRNIS parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie ŽIRNIS parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei ŽIRNIS teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu ar el. laišku. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie ŽIRNIS parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal įmonės PRIVATUMO POLITIKĄ. Jei Pirkėjas naudojasi ŽIRNIS parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam perduodamos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais) arba ne jaunesnis nei 20 m., vykdant prekių pardavimą ir perdavimą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis ŽIRNIS parduotuvės paslaugomis.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.

 

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos ŽIRNIS parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis ŽIRNIS parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį (svorį). Pardavėjas dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Bet kuriuo atveju Pardavėjas užtikrina, kad, jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjui dėl to nereikės papildomai primokėti. Jei prekės kaina už tikrąjį pristatytos prekės svorį yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs (kai už prekes Pirkėjas apmoka užsakymo metu), sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas išmokamas į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už prekes per  internetinę bankininkystę arba kuri yra susieta su debetine ar kreditine kortele, kuri buvo panaudota atsiskaitant už prekes (toliau – „Pirkėjo sąskaita“), ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių atsiėmimo.

3.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.3.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: „Swedbank“ AB; AB SEB bankas;  Luminor Bank AS Lietuvos skyrius. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.3.2 Pirkėjas turi teisę atsiskaityti už prekes apmokant pateiktą išankstinę sąskaitą (pasirenkant tokį apmokėjimo būdą). Gavęs išankstinę sąskaitą Pirkėjas mokėjimą atlieka pasinaudodamas išankstinėje sąskaitoje nurodytais duomenimis. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą išankstinėje sąskaitoje nurodytu terminu. Pirkėjui neapmokėjus išankstinės sąskaitos joje nurodytu terminu arba apmokėjus išankstinę sąskaitą ne pagal sąskaitoje nurodytus duomenis, prekių užsakymas nėra vykdomas. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.3.3 Grynais pinigais arba banko kortele prekių pristatymo metu.

 

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. ŽIRNIS parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos puslapyje nurodytose  parduotuvėse. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

4.č. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių ŽIRNIS parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti.  Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pakavimo mokestis. Šiuo metu perkant prekių už mažiau nei 20 Eur. (dvidešimt eurų), taikomas 5 Eur. (penkių eurų) atvežimo mokestis. Pristatant prekes rajonuose, kur nėra ŽIRNIS parduotuvių, atvežimo mokestis aptariama individualiai Pardavėjui susisiekusi Pirkėju.

4.3. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį

4.4. Pirkėjui priėmus Pardavėjo pristatytas Panašias prekes, vėliau jos gali būti grąžintos (išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos) tik šių Taisyklių skyriuje „Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

4.5. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas Panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

4.6. Kai Pirkėjas yra pasirinkęs apmokėjimą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas privalo apmokėti tik už Pardavėjo pristatytas prekes, įskaitant ir tas, kurias Pirkėjas dėl bet kokios priežasties grąžina jų pristatymo metu. Prekių pristatymo momentu kurjeris techniškai neturi galimybių pakoreguoti sąskaitą išbraukiant prekes, kurių buvo atsisakyta pristatymo momentu. Pirkėjo už jo pristatymo metu grąžintas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

4.7. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos pirkėjo nurodytu adresu arba į ŽIRNIS parduotuves. Pirkėjas užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose įsipareigoja prekes atsiimti pats arba pasirinktu laiku būti nurodytu adresu.

4.8. Jeigu prekių atsiėmimas arba prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas  apsipirkdamas ŽIRNIS parduotuvės sistemoje pasirinko neteisingą parduotuvės arba pristatymo adresą, prekes atsiimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), pakartotinas prekių atsiėmimas nėra galimas, o iš anksto už prekes, kurios negalėjo būti perduodamos dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo ir (ar) pakavimo mokestį.

4.9 Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių perdavimas arba pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiomis nuo Pardavėjo nepriklausančiomis aplinkybėmis, be kita ko, pripažįstamas vėlavimas dėl valstybės ar savivaldybės institucijų priimtų nurodymų ir (ar) rekomendacijų įgyvendinimo (pvz., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimas Dėl COVID-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių). Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių perdavimo klausimus. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti perduodamos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., sekmadienį ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val. Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi). Jeigu pasikeičia prekybą alkoholiu reglamentuojantis teisinis reguliavimas, visos prekės Pirkėjui gali būti perduodamos tik tuo metu, kai leidžiama prekyba alkoholiniais gėrimais, ir pagal prekybai alkoholiniais gėrimais keliamus reikalavimus (pvz., amžiaus patikra, blaivumo įvertinimas).

4.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių perdavimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra perduodamos arba perduodamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.11. Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, jam turi būti suteikta galimybė kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.12. Prekės po siuntos patikrinimo (4.10. punktas) Pirkėjui perduodamos tik tada, kai Pirkėjas pasirašo važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo), Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (įskaitant ir elektroniniame dokumente), prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra perduodamos o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus pakavimo mokestį.

4.13. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai: 8426 613 09

4.15. Energinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Pirkėjas gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų ir jis tai patvirtina ŽIRNIS parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu. Energiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes atsiimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus ir atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar prekes atsiimančiam kitam pilnamečiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar kitas prekes atsiimantis asmuo) yra jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, Pardavėjas energinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (energinių gėrimų) perdavimas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.9 punkte, ir dėl to sutartis dėl energinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.

4.16. Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali įsigyti (užsisakyti ir atsiimti), tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina ŽIRNIS parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu.

4.17. Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo) užsakydamas alkoholinius gėrimus ŽIRNIS parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 ir 7 dalyse nustatytų apribojimų Pirkėjui įsigyti alkoholinių gėrimų.

4.18. Alkoholinius gėrimus ŽIRNIS parduotuvėje galima užsakyti ir pirkti tiesiogiai iš mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais vykdančių asmenų (parduotuvių) dienomis ir laikais, kai galiojantys teisės aktai leidžia vykdyti mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais. Ši nuostata taikoma ir prekių atsiėmimui, kuris galimas tik Taisyklių 4.10 punkte nurodytais laikais.

4.19. Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar į prekių atsiėmimo vietą atėjusiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes atsiimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar prekių atsiėmimo vietoje esančio kito 20 m. sulaukusio prekes atsiimančio asmens) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) perdavimas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.9 punkte, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar kitam 20 m. sulaukusiam prekes atsiimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar kito 20 m. sulaukusiam prekes atsiimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar kitas 20 m. sulaukęs prekes atsiimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar kitam 20 m. sulaukusiam prekes atsiimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar kitas prekes atsiimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Pardavėjas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar kitam 20 m. sulaukusiam prekes atsiimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) perdavimas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.9 punkte, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.


5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų ŽIRNIS parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad -IRNIS parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl tarpininko ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet tarpininkas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

5.3. Išskyrus atvejus, kai šios Taisyklėse nurodyta kitaip, Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už ŽIRNIS internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

5.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

5.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.


6. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Primename, kad remiantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“  nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

6.4.1. pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

6.4.2. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

6.4.3. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6.4.4. supakuoti  vaizdo ar garso įrašai arba supakuota  programinė įranga, kuri buvo išpakuoti po pristatymo;

6.4.5. laikraščiai, periodiniai leidiniai ar žurnalai.

6.5. Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Pardavėja privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo šiais kontaktais: 8426 61309. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai. 

6.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis: 8426 61309

6.7. Grąžinant ar keičiant ŽIRNIS parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

6.8. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.9. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.


7. Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja: 8426 61309


8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą.


Susisiekite su mumis:

Telefonu: 8426 61309

Elektroniniu paštu: klausk@parduotuvezirnis.lt