Prekių komplektavimo ir pristatymo sąlygos:


1. Prekių komplektavimas ir pristatymas

1.1. ŽIRNIS parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos puslapyje nurodytose  parduotuvėse. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

1.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių ŽIRNIS parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti.  Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pakavimo mokestis. Šiuo metu perkant prekių už mažiau nei 20 Eur. (dvidešimt eurų), taikomas 5 Eur. (penkių eurų) atvežimo mokestis. Pristatant prekes rajonuose, kur nėra ŽIRNIS parduotuvių, atvežimo mokestis aptariama individualiai Pardavėjui susisiekusi Pirkėju.

1.3. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį

1.4. Pirkėjui priėmus Pardavėjo pristatytas Panašias prekes, vėliau jos gali būti grąžintos (išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos) tik šių Taisyklių skyriuje „Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.5. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas Panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

1.6. Kai Pirkėjas yra pasirinkęs apmokėjimą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas privalo apmokėti tik už Pardavėjo pristatytas prekes, įskaitant ir tas, kurias Pirkėjas dėl bet kokios priežasties grąžina jų pristatymo metu. Prekių pristatymo momentu kurjeris techniškai neturi galimybių pakoreguoti sąskaitą išbraukiant prekes, kurių buvo atsisakyta pristatymo momentu. Pirkėjo už jo pristatymo metu grąžintas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

1.7. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos pirkėjo nurodytu adresu arba į ŽIRNIS parduotuves. Pirkėjas užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose įsipareigoja prekes atsiimti pats arba pasirinktu laiku būti nurodytu adresu.

1.8. Jeigu prekių atsiėmimas arba prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas  apsipirkdamas ŽIRNIS parduotuvės sistemoje pasirinko neteisingą parduotuvės arba pristatymo adresą, prekes atsiimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), pakartotinas prekių atsiėmimas nėra galimas, o iš anksto už prekes, kurios negalėjo būti perduodamos dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo ir (ar) pakavimo mokestį.

1.9 Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių perdavimas arba pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiomis nuo Pardavėjo nepriklausančiomis aplinkybėmis, be kita ko, pripažįstamas vėlavimas dėl valstybės ar savivaldybės institucijų priimtų nurodymų ir (ar) rekomendacijų įgyvendinimo (pvz., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimas Dėl COVID-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių). Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių perdavimo klausimus. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti perduodamos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., sekmadienį ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val. Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi). Jeigu pasikeičia prekybą alkoholiu reglamentuojantis teisinis reguliavimas, visos prekės Pirkėjui gali būti perduodamos tik tuo metu, kai leidžiama prekyba alkoholiniais gėrimais, ir pagal prekybai alkoholiniais gėrimais keliamus reikalavimus (pvz., amžiaus patikra, blaivumo įvertinimas).

1.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių perdavimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra perduodamos arba perduodamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

1.11. Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, jam turi būti suteikta galimybė kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

1.12. Prekės po siuntos patikrinimo (4.10. punktas) Pirkėjui perduodamos tik tada, kai Pirkėjas pasirašo važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo), Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (įskaitant ir elektroniniame dokumente), prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra perduodamos o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus pakavimo mokestį.

1.13. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai: 8426 613 09

1.14. Energinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Pirkėjas gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų ir jis tai patvirtina ŽIRNIS parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu. Energiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes atsiimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus ir atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar prekes atsiimančiam kitam pilnamečiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar kitas prekes atsiimantis asmuo) yra jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, Pardavėjas energinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (energinių gėrimų) perdavimas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.9 punkte, ir dėl to sutartis dėl energinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.

1.15. Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali įsigyti (užsisakyti ir atsiimti), tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina ŽIRNIS parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu.

1.16. Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo) užsakydamas alkoholinius gėrimus ŽIRNIS parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 ir 7 dalyse nustatytų apribojimų Pirkėjui įsigyti alkoholinių gėrimų.

1.17. Alkoholinius gėrimus ŽIRNIS parduotuvėje galima užsakyti ir pirkti tiesiogiai iš mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais vykdančių asmenų (parduotuvių) dienomis ir laikais, kai galiojantys teisės aktai leidžia vykdyti mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais. Ši nuostata taikoma ir prekių atsiėmimui, kuris galimas tik Taisyklių 4.10 punkte nurodytais laikais.

1.18. Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar į prekių atsiėmimo vietą atėjusiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes atsiimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar prekių atsiėmimo vietoje esančio kito 20 m. sulaukusio prekes atsiimančio asmens) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) perdavimas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.9 punkte, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar kitam 20 m. sulaukusiam prekes atsiimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar kito 20 m. sulaukusiam prekes atsiimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar kitas 20 m. sulaukęs prekes atsiimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar kitam 20 m. sulaukusiam prekes atsiimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar kitas prekes atsiimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Pardavėjas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar kitam 20 m. sulaukusiam prekes atsiimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) perdavimas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.9 punkte, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.


Susisiekite su mumis:

Telefonu: 8426 61309

Elektroniniu paštu: klausk@parduotuvezirnis.lt